0

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

تعبیر دندان ها در خواب به افراد خانواده ما برمی گردد. بعضی معبران عقیده دارند که دندان های فک بالا مردان فامیل هستند و دندان های فک زیرین زنان و اینکه دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان.

اگر کسی ببیند که از دندان های جلویی او، یکی کنده شد، یکی از جوانان فامیل ازدواج می کند و یا به مسافرت می رود. اگر از دندانهای کناری باشد، از اقوام دور کسی ازدواج خواهد کرد. اگر ببیند که دندانهای عقبش کنده شدند، یکی از بزرگان فامیل یا به مسافرت می رود یا فوت می کند. اگر ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده و با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردید، یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر دندان در خاک آلوده و یا مفقود شده، آن خویشاوندش می میرد.

اگر ببیند که دندانش کرم خورده و درد می کند، گرفتار دشمن می شود. اگر فقط درد دندان داشت، گرفتار قرض و بدهی می شود. اگر ببیند که دندان هایش سفید و براق است، زندگی خانوادگی او رونق و جلا می یابد. اگر ببیند که دندان هایش کثیف و زشت است، غمی به او می رسد که جنبه خانوادگی دارد.

اگر دندان کرسی اش درد می کرد و متورم شده بود، با همسرش اختلاف پیدا می کند و اگر آن را کشید از همسرش جدا می شود. برای زن نیز همین تعبیر هست، یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود. اگر کسی ببیند هیچ دندانی در دهانش نیست، برای پیش بردن اهدافش توانایی کافی نخواهد داشت.
اگر خواب ببیند که دندانش افتاد و لثه اش نیز شل شده و بیمار است، کسی از خویشاوندان، به نسبت دندان های جلویی و یا کناری مانند آنچه در بالا ذکر شد، خواهد مرد. دیدن افراد بی دندان در خواب، نشانه آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما کوشش خواهند کرد.

امام صادق (ع)

    می فرماید: دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است:

  1. اهل بیت،
  2. مال،
  3. منفعت،
  4. غم و اندوه،
  5. مصرف،
  6. مفارقت از خویشان.

حضرت دانیال می گوید: دندان به خواب، خانواده صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنب دندانهای دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد.

بعضی از معبران می گویند: دندان های پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند. اگر ببیند دندان پیشین او می جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او را فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر ببیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.
اگر ببیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر ببیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر ببیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید.
اگر ببیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر ببیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او را دختری آید. اگر ببیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانند آن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر ببیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود.

بعضی از معبران می گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

ابراهیم کرمانی می گوید: دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند. اگر ببیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند.
اگر ببیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این ببیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر ببیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر ببیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر ببیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او را عمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند.

جابر مغربی گوید: اگر ببیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر ببیند که از دهان، دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او را مصیبتی رسد. اگر ببیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن، از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر ببیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی از او شکایت کنند.

تعبیر خواب شکستن دندان

تعبیر دندان ها در خواب به افراد خانواده ما برمی گردد. اگر کسی در خواب دید که دندان او شکسته، با توجه به اینکه کدامیک از دندان ها شکسته، خواب او تعبیر می شود.
بعضی معبران عقیده دارند که دندان های فک بالا مردان فامیل هستند و دندان های فک زیرین زنان و اینکه دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان.

اگر ببیند هر کدام از این دندان ها شکست یا خراب شد، به این معنی است که به یکی از این افراد بلا و آفتی رسد.

تعبیر خواب دندان لق

اگر کسی خواب دید که یکی از دندان های او لق شده، اگر از دندان های جلویی بود، یکی از جوانان فامیل یا قصد ازدواج دارد و یا در تدارک سفر بوده و به زودی به مسافرت خواهد رفت. اگر دندان های عقب باشد، از بزرگان فامیل کسی قصد مسافرت دارد.

اگر کسی خواب ببیند که همه دندان های او لق شده اند، یکی از او بدگویی کرده و همه افراد فامیل را نسبت به او دلسرد کرده است و دیگران رابطه سردی را با او خواهند داشت.

دندان های بالا، فامیل مذکر و دندان های پایینی در خواب فامیل مونث هستند.
دندان های جلویی جوانان فامیل و دندان های کرسی همسر، پدر یا مادر بیننده خواب هستند.

تعبیر خواب دندان خراب

اگر کسی ببیند که دندانش کرم خورده و درد می کند، گرفتار دشمن می شود. اگر فقط درد دندان داشت، گرفتار قرض و بدهی می شود.

اگر دندان کرسی اش درد می کرد و متورم شده بود، با همسرش اختلاف پیدا می کند.
اگر ببیند دندانش درد می کرد و آن دندان را برکند، دلیل که مال یابد.
اگر ببیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد.

تعبیر خواب دندان درآوردن

اگر کسی خواب دید در فک بالایی خود دندان در آورده و آن دندان در ردیف دندان های جلویی است، یکی از جوانان مذکر فامیل نزدیک صاحب فرزند می شود. اگر دندان های پیشین او زیاد شده بود، یکی از اقوام دور نوه دار می شود.

اگر در فک پایینی خود دندان جدیدی در آورد، از دختران فامیل از اقوام نزدیک و یا دور مانند توضیحی که برای فک بالا داده شد، صاحب فرزند می شود.

تعبیر خواب افتادن دندان آسیاب و نیش

دندان های کرسی در خواب به بزرگان فامیل و یا همسر بیننده خواب بر می گردد. اگر کسی خواب ببیند دندان آسیاب او افتاد، یکی از اقوام به مسافرت می رود یا با او ترک رابطه می کند.

اگر لثه او شل شده بود و دندان افتاد، یکی از اقوام فوت می کند. اگر دندان کرسی او درد می کرد و افتاد، با همسرش اختلاف پیدا کرده و از او جدا می شود.

تعبیر خواب افتادن دندان نیش
اگر کسی خواب دید که از دندان های نیش او یکی افتاد، یکی از جوانان مذکر فامیل ازدواج کرده و یا به مسافرت می رود و روابط خانوادگی با او قطع می شود.

تعبیر خواب کشیدن دندان

کشیدن دندان در خواب به تعبیر قطع روابط خانوادگی با کسی است که دندان به او نسبت داده شده است. اگر کسی فامیل ندارد و خواب دید که دندان خود را کشید، قرض خود را ادا می کند و وامی را که بدهکار است پرداخت می کند.

دندان های بالا افراد مذکر و دندان های پایین افراد مونث هستند.
دندان های جلویی جوانان فامیل و دندان های عقبی بزرگترها محسوب می شوند.
دندان های کرسی به زن یا شوهر بیننده خواب بر میگردد.

اگر کسی خواب ببیند دندان کرسی خود را کشید، احتمالا از همسر خود جدا می شود و یا وی بنا به خواست خود به مسافرتی خواهد رفت که موجب می شود روابط با او قطع شود.

نظرات کاربران

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تفریحی آلناز تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 12 =

مشاهده بیشتر